คณะกรรมการบริหารคริสตจักรภาค 7 ได้มอบหมายให้คณะผู้ประสานงานฯ จัดส่งผ้าห่ม จำนวน 1,000 ผืน ให้กับคริสตจักรท้องถิ่นในคริสตจักรภาค เขตต่างๆ ขอแจ้งว่า คณะผู้ประสานงานได้ดำเนินการจัดส่งผ้าห่มดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายงานดังต่อไปนี้               

  • เขตเหนือตอนบน (ศจ.มัลลิกา มาไกล) จำนวน 290 ผืน  จัดส่งวันที่ 6-8 มกราคม 2015            
  • เขตเหนือตอนล่าง (ศจ.สุชาติ วงศ์คำ) จำนวน 190 ผืน จัดส่งวันที่ 1 มกราคม 2015                                
  • เขตม้ง (คศ.พรชัย บัญชาสวรรค์) จำนวน 220 ผืน จัดส่งวันที่ 1 มกราคม 2015, 6 มกราคม 2015
  • เขตอีสาน (มน.เสกสรร พงษ์พีรพัฒน์) จำนวน 250 ผืน  จัดส่งวันที่ 11 มกราคม 2015                 
  • เขตใต้ (ศบ.กิตติ พลวัฒน์) จำนวน 50 ผืน  จัดส่งวันที่ 22 พฤศจิกายน 2014