เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2014 คริสตจักรทับเบิก ได้มีพิธีมอบถวายอาคารพระวิหารคริสตจักรหลังใหม่ ผู้ประกอบพิธีประกอบด้วย  ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศ  ผป.ชาญ โชตินันทเศรษฐ์ ประธานคริสตจักรภาค 7 และคณะศาสนาจารย์ของภาค และในโอกาสนี้มีตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเกียรติเข้าร่วมในพิธี มีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ 300 คน คริสตจักรทับเบิกตั้งอยู่ที่เลขที่ 313 หมู่ 14 ต.วังบาล อ.เหล่าเก่า จ.เพชรบูรณ์