เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2014 คริสตจักรจีนเชียงใหม่ ได้มีพิธีสถาปนาผู้ปกครอง 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ปกครองวิจิตรา พรมรัตน์ และ ผู้ปกครองยงยุทธ แซ่ตั้ง คณะผู้ประกอบพิธีประกอบด้วย ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล, ศจ.ทวีชัย เอื้ออริยกุล, ศจ.วีระชัย จิระเรืองรอง, ผป.ชาญ โชตินันทเศรษฐ์ ประธานคริสตจักรภาค 7 ผป.สิทธิชัย วุฒิเศถกฤต รองประธานคริสตจักรภาค 7