สวนเกทเสมนี กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนเพิ่มขึ้นอีก 2 โรงเรือน ได้แก่ โรงเพาะชำต้นพันธุ์มะเดื่อโรงใหม่  กับ โรงตากแห้งผลผลิต คาดว่าปลายเดือนธันวาคม 2014 นี้ โรงเรือนทั้งสองจะสำเร็จเสร็จสิ้นอย่างแน่นอน และหลังจากนั้นสวนเกทเสมนีจะสามารถดำเนินการเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนี่จึงเป็นอีกความก้าวหน้าที่ทางสวนฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้พัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นต้นแบบด้านเกษตรอินทรียสาธิต  ให้กับคริสตจักรท้องถิ่นในภาค  อันจะก่อให้เกิดการพัฒนา เพิ่มรายได้ให้กับคริสตจักรท้องถิ่นในคริสตจักรภาค 7 มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อคริสตจักรจะเข้มแข็งในการทำพันธกิจต่อไป